C'è la luna 'mmenzu 'o mari

Schede primarie

Genere: 

Versione siciliana

C'e la luna 'mmenzu 'o mari
mamma mia ma 'maritari,
Figghia mia, a ccu t'ha dari
Mamma mia pensici tu.

Si ci dugnu lu babberi
Iddu va, Iddu veni
'U rasolu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi rasulia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.

C'è la luna 'mmenzu 'o mari...

Si ci dugnu falignami
Iddu va, iddu veni
'U chianuzzu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi chiannuzulia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccalà
O Mamma piscia fritta baccalà.

C'è la luna 'mmenzu 'o mari...

Si ci dugnu lu scapparu
Iddu va, iddu veni
'U matteddu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi matteddia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccalà
O Mamma piscia fritta baccalà.

C'è la luna 'mmenzu 'o mari...

Si ci dugnu zuppunaro
Iddu va, iddu veni
'U zappuni manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi zappunia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccalà
O Mamma piscia fritta baccalà.

C'è la luna 'mmenzu 'o mari...

Si ci dugnu macillaiu
Iddu va, iddu veni
La sasizza manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi sasizzia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccalà
O Mamma piscia fritta baccalà.

C'è la luna 'mmenzu 'o mari...

Si ci dugnu piscialiolu
Iddu va, iddu veni
E lu pisci manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi pisciulia la figghia mia.

O Mamma, piscia fritta baccalà
O Mamma piscia fritta baccalà.

C'è la luna 'mmenzu 'o mari...

Si ti rugnu 'o 'nzalataru
Iddu va, iddu veni,
Sempe 'o citrolu ne mani teni...
Si ci pigghia 'a fantasia
Ti citrolu figghiuzza mia.